پیش بینی عددی وضع هوا

پیش بینی عددی وضع هوا

پیش بینی عددی وضع هوا

-شامل 38 صفحه فرمت پاورپویینت

 

منظور از پیش بینی وضع هوا، چگونگی تغییر وضعیت

فعلی درزماناست.

 

 وضعیت فعلی جو تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند تابش، دما

، فشارهوا،باد، رطوبت، ابرناکی و بارندگی است که هریک

ازآنها به نوبه خود تحت تاثیرفرآیندهای پیچیده ای در جو

تغییرمی کند.